I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę TOMWEB Programming Tomasz Dzierżawski z siedzibą w Gdyni, Unruga 51 B/8, posługującą się numerem NIP 958-15-22-761 i REGON 220671379, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Firmę sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym techware.pl, zwanym dalej Klientem, a TOMWEB Programming, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym techware.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez TOMWEB Programming jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego techware.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym techware.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego techware.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego techware.pl.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
  • poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal.
 6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa TOMWEB Programming do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: TOMWEB Programming Tomasz Dzierżawski, ul. Unruga 51 B/8, 81-181 Gdynia lub elektronicznie na adres bok@techware.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://techware.pl/account/authentication i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  dokonywania zakupów w sklepie internetowym techware.pl,
  jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  opiniowania sprzętu,
  prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient: wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie techware.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy przez Sprzedającego, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy techware.pl,
  akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego techware.pl,
  może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez kliknięcie potwierdzenia na stronie logowania w sklepie techware.pl Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu techware.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu techware.pl
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.techware.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 9. Zamówienia może dokonywać niezarejestrowany w systemie Sprzedawcy Klient. Wówczas nie zostaje utworzone indywidualne konto użytkownika, jednak dane zamówienia są przechowywane w celu prawidłowej realizacji i finalizacji sprzedaży.
 10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym techware.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa:

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym http://techware.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: FV oraz warunki udzielonej gwarancji.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy.

V. Prawo do odstąpienia od umowy:

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@techware.pl. Zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego na stronie internetowej: http://techware.pl/info/complaint, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD
 4. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym techware.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient. Klientowi należy się zwrot kosztu pierwszej wysyłki - poniesionej przy zakupie, jednak tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie

VI. Reklamacje:

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://techware.pl/info/complaint co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru. Klientowi należy się zwrot kosztu przesyłki, jednak tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 8. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.